Shopping places

Trade Center

apec wallet

APEC SUPER APP

Super application is integrated on many technology platforms: buying and selling online – offline – ecommerce – payment …. help sellers – buyers save costs and buy quality products at original prices
Help save money, time, and daily expenses
All services earn points – refund
This program offers up to 50%

Mobile vending vehicle

Mobile vending vehicle to each neighborhood save time – provide essential goods – fresh.
To the port – to the garden to get the goods directly from the farmer to supply, to ensure that the goods are always fresh – for fresh goods, to provide quality products, with good origin and good prices – for vegetables, tubers, fruit.

ACCOMPANYING ECOOP SYSTEM – 312 WARDS

OBJECTIVES IN 2022 DEVELOP 70 MORE POINTS

Joint Venture - Affiliate - Companion

News

Doanh nghiệp ngoại tận dụng lợi thế sản xuất tại Việt Nam

Môi trường kinh tế ổn định, lao động trẻ, năng động cùng nhiều chính sách

Doanh nghiệp kêu gọi người dân ưu tiên hàng nội địa

ActionCOACH CBD Firm tổ chức sự kiện “Shop Small – Buy Local” nhằm kêu gọi

7 chiến lược để ra quyết định nhóm tốt hơn

Các vấn đề kinh doanh hệ trọng thường được thảo luận tập thể nhưng không

Thành lập Trung Tâm Đào tạo Bảo vệ – Vệ Sĩ chuyên nghiệp

Kính Gửi: Quý Khách Hàng! Năm 2021 Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo